Assault Lily Bouquet

  81
  ผลิต: Shaft
  ต้นฉบับ: Original
  จำนวน: ? ตอน
  เริ่มฉาย: ยังไม่ประกาศ
  โลกถูกรุกรานด้วยอสูรร้าย จึงตอบโต้ด้วยอาวุธ CHARM ซึ่งมีเพียงกลุ่มเด็กสาวที่เรียกว่า ลิลลี่ เท่านั้นที่จะใช้อาวุธนี้ได้