Japan Sinks: 2020

34
ผลิต: Science SARU
ต้นฉบับ: Original
จำนวน: 10 ตอน (Netflix)
เริ่ม: ภายในปี 2020
ผลงานของผู้กำกับ Yuasa Masaaki
ชื่ออื่น: Nihon Chinbotsu: 2020