Rifle Is Beautiful

102

ผลิต: Studio 3Hz
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: 12 ตอน
เริ่ม: 13 ต.ค. 19 - 21.00
เรื่องราวในชมรมไรเฟิล

  • มังงะสี่ช่อง ผลงานของ Sarumi Akki ตีพิมพ์ในนิตยสารออนไลน์ Shounen Jump+ และ Tonari no Young Jump ของสำนักพิมพ์ Shueisha เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2015
  • ยังไม่มี Trailer