Z/X: Code Reunion

39

ผลิต: Passione
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: 12 ตอน
เริ่ม: 8 ต.ค. 19 - 21.00
ภาคแยกของ Z/X ตามเนื้อหาในมังงะ
ชื่ออื่น: Z/X Spinoff
  • อนิเมะจากมังงะภาคแยกจากการ์ดเกม Z/X: Zillions of Enemy X
  • ภาคหลักเคยมีอนิเมะมาก่อนในชื่อ Z/X: Ignition (Winter 2014) แต่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคนี้