Hungry Heart: Wild Striker (2002)

    461

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Hungry Heart: Wild Striker เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2002 ผลิตโดยสตูดิโอ Nippon Animation