Canvas 2: Niji-iro no Sketch (2005)

391

ทีวีอนิเมะเรื่อง Canvas 2: Niji-iro no Sketch เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Zexcs