Lime-iro Ryuukitan Cross: Koi, Oshiete Kudasai. (2005)

425

ทีวีอนิเมะเรื่อง Lime-iro Ryuukitan Cross: Koi, Oshiete Kudasai. เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548)