Gaiking: Legend of Daiku-Maryu (2005)

    419

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Gaiking: Legend of Daiku-Maryu เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Toei Animation