Metal Fight Beyblade Zero G (2012)

461

Metal Fight Beyblade Zero G ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2012 (พ.ศ. 2555) ผลิตโดยสตูดิโอ SynergySP, Tatsunoko