ตถาคต (พระพุทธเจ้า) เผยแพร่พระธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้น จนพวกหมู่มารตามรังควาญ เรื่องราวของกลุ่ม 13 ศาสดาที่มาช่วยเหลือ

ตถาคต (พระพุทธเจ้า) เผยแพร่พระธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้น จนพวกหมู่มารตามรังควาญ เรื่องราวของกลุ่ม 13 ศาสดาที่มาช่วยเหลือ

No posts to display