Senjuushi: The Thousand Noble Musketeers

เริ่ม: 3 ก.ค. 18 – 21.00 น. (อังคาร)
ผลิต: TMS Entertainment
จำนวน: 12 ตอน
โลกใหม่ได้ถือกำเนิดและปราศจากอาวุธ ปืนโบราณได้มีชีวิตขึ้นมาในร่างของพลปืน เพื่อสร้างความหวังให้กับโลกและหาเป้าหมายให้กับตนเอง