Shichisei no Subaru

เริ่ม: 5 ก.ค. 18 – 23.58 (พฤหัส)
ผลิต: Lerche
จำนวน: 12 ตอน
หลังเสียเพื่อนประถมไปในเกมออนไลน์ Union ผ่านไปหกปี กลุ่มเพื่อนได้กลับมาเล่นเกม ReUnion และได้พบเพื่อนที่ตายไป ?