Akanesasu Shoujo

เริ่ม: 1 ต.ค. 18 – 17.30 (จันทร์)
ผลิต: Dandelion Animation Studio
จำนวน: – ตอน
กลุ่มนักเรียนหญิงชมรมวิทยุกระจายเสียง ที่ต้องการทำพิธีกรรมเพื่อไปในอีกโลก อาสึกะ ได้พบตัวเธอในอีกโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย