TBA

  4876

  ฉายภายในปี 2019-2022 และไม่ทราบกำหนดฉาย

  TBA (To be announced) กลุ่มที่ยังไม่ทราบวันฉายชัดเจน
  * เนื่องจากไม่ระบุประเภทตอนประกาศ บางเรื่องอาจไม่ใช่ TV Anime
  * อาจโหลดช้า, ถ้าตารางไม่ขึ้นให้กด Refresh, กรณีไม่ขึ้นอีกรบกวนแจ้งทาง Facebook
  * ถ้าสงสัยว่าขาดบางเรื่องไป หรือ ต้องการให้ปรับอะไร แจ้งได้ในช่อง Comment ด้านล่าง

  อนิเมะที่ทราบกำหนดฉาย ภายในปี 2019

  Source: My Anime List, Anime News Network, AniDB, Live Chart