TYO Animations

TYO Animations Inc. (TYOアニメーションズ) สตูดิโออนิเมะในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 แต่เดิม คือ สตูดิโอ Hal Film Maker ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 1993 โดยอดีตทีมงานของ Toei Animation ในช่วงนั้น Hal Film Maker มีสองสตูดิโอย่อย คือ TYO และ Yumeta จนปี 2009 ได้มีการรวมสองสตูดิโอและใช้ชื่อว่า TYO Animations

ผลงานทีวีอนิเมะ (ปี 2000-ปัจจุบัน)

ยอดขายเฉลี่ยจาก Oricon Chart

(เพิ่มภายหลัง)

3 อันดับ ทีวีอนิเมะขายดีสุดของ TYO Animations ถึงปี 2018

  1. Tamayura: hitotose (2011) – 4,844
  2. Tamayura: more aggressive (2013) – 4394
  3. Yuru Yuri San Hai! (2015) – 4,365

ข้อมูลเพิ่มเติม: Wikipedia